Terms & Conditions

The Amber International Company Limited

ก่อนที่ทางลูกค้าจะทำรายการหรือโอนเงินเข้ามาทางบัญชี โปรดโทรแจ้งที่เบอร์ 087-519-2002 หรือ 083-018-2460

*ในกรณีที่ยอดเงินมากกว่า 10,000 บาท ทางบริษัท ขออนุญาตทางลูกค้าโปรดโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 087-519-2002 หรือ 083-018-2460 ฝ่ายบัญชี หรือส่งอีเมลที่ amber_inter@hotmail.com หรือ champ.amberinter@hotmail.com